Esmatasandijuhi arenguprogramm „Eestvedamine ja juhtimine“
26 mai
kuni
08 september

Osalema on oodatud kõik alustavad juhid, kes on spetsialistist juhiks saanud. Lisaks ootame juhte, kel on juhitöö kogemus, aga kes pole juhtimiskoolitusel osalenud. Samuti on oodatud juhipotentsiaaliga spetsialistid, kes plaanivad astuda järgmist sammu karjääriredelil.

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Arenguprogrammi on oodatud osalema kõik esmatasandijuhid, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi järgmistes valdkondades: iseenda juhtimine ja arendamine; meeskonna juhtimine ja arendamine; probleemide lahendamine ja otsustamine; muutuste ja innovatsiooni juhtimine.

Osalema on oodatud kõik alustavad juhid, kes on spetsialistist juhiks saanud, juhid, kes omavad juhitöö kogemust, aga ei ole juhtimiskoolitusel osalenud ja juhipotentsiaaliga spetsialistid, kes plaanivad järgmist sammu karjääriredelil (juhtide järelkasv).

Arenguprogramm sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides.

Arenguprogrammi moodulid ja ajakava:

26.-27.mai 2020 Probleemide lahendamine ja otsustamine (2 päeva)

2.-3. juuni 2020 Eestvedamine – juhist liidriks (1,5 päeva)

17. juuni 2020      Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine (1 päev)

30. juuni 2020     Sissejuhatus juhtimisse (1 päev)

7.- 8. september 2020 Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis (1,5 päeva) 

 

Edukas arenguprogrammi läbinu tunneb ja oskab kasutada:

 • eestvedamisele ja liidrile omaseid juhtimispõhimõtteid ja -stiili;
 • ettevõtte ja meeskonna edukust mõjutavaid tegureid;
 • meeskonna loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid ning võimalusi;
 • meetodeid ja tehnikaid tööl tekkivate probleemide lahendamiseks;
 • enesearengu eesmärgil koostatud Isiklikku Arenguplaani ning seda ellu viia.

Arenguprogramm koosneb:

 • viiest juhtimistreeningu moodulist (kokku 7 aktiivõppevormis koolituspäeva, kogumahus 56 AT);
 • neljast iseseisvast kodutööst moodulite vahelisel ajal (kogumahus 72 AT);

Arenguprogrammi kogumaht on 128 AT.

Tähelepanu! Arenguprogrammiga saab liituda igal ajal. Alusta sulle sobiva mooduliga.

 

Treenerid:

Arenguprogrammi moodulite lühitutvustus:

 

I moodul: “Sissejuhatus juhtimisse

Kestus: 1 päev (8 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (8 AT)

TREENER: Lilian Saage

Esimeses moodulis Sa:

 • õpid tundma juhtimise olemust ning saad hea ülevaate juhi rollist ning vastutusest inimeste juhtimisel ja tulemuste saavutamisel;
 • õpid juhina eesmärke seadma, kontrollima ja tagasisidet andma;
 • saad teada, kuidas seada prioriteete ja planeerida tegevusi;
 • saad praktilisi soovitusi sagedasemate juhtimisvigade vältimiseks ja enesekindluse saavutamiseks uues rollis;

 

Esimese mooduli teemad:

 • Juhi roll ettevõttes: Mis on juhtimine? Peamised juhtimistegevused. Juhi kompetentsid ja oskused.
 • Juhina alustamine: Kuidas saadakse juhiks? Vana töö jätmine ja uue alustamine. Alguse raskused ja nende ületamine. Sagedasemad eksimused juhina alustades. Võimalused vigade vältimiseks.
 • Eesmärkide seadmine: Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid. Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid. Eesmärkide jälgimine ja juhtimine. Tulemuse mõõtmine ja hindamine.
 • Planeerimine ja töö korraldamine: Milleks on vaja plaane? Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine. Ametikirjeldused ja standardid. Ajaplaneerimise põhimõtted.
 • Kontrollimine ja tagasiside andmine: Kes ja mida kontrollib? Millal ja kuidas kontrollida? Hinnangu ja tagasiside andmine. Nõudlikkuse saavutamine.
 • Kindluse saavutamine juhina. Praktilised soovitused.

 

II moodul: “Eestvedamine – juhist liidriks

Kestus: 1,5 päev (16 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (16 AT)

TREENER: Lilian Saage

Teises moodulis Sa:

 • õpid tundma eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
 • saad teada, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil inimeste juhtimisel kasulik;
 • õpid tundma liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskad vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • saad teada, millised liidriomadused on Sulle omased ja milliseid tasub arendada;
 • õpid teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtima;
 • koostad endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

 

Teise mooduli teemad:

 • Erinevad juhiks olemise viisid: juht vs liider. Miks olla liider ja mitte juht?
 • Juhtidele ja liidritele omased hoiakud ning käitumine: mille poolest need erinevad? Liidriksolemise suunaviidad (isikuomadused, teadmised, tegutsemine)
 • Eestvedamise olemus, sisu ning väärtus inimeste juhtimisel, meeskonna koostöö tõhustamisel ja tulemuste saavutamisel.
 • Eestvedamise mudelid (sh delegeerimine, teenindav, tegevusele/muutusele keskendumine) ja nende tähtsus
 • Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek: eesmärkide seadmine, kaasamine, inspireerimine, muudatuste juhtimine
 • Juhist liidriks arenemine: liidri roll, isikuomadused ja kompetentsid. Sulle omane eestvedamise stiil. Sinu isiklik areng liidrina.

 

III moodul: “Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine

Kestus: 1 päev (8 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (12 AT)

TREENER: Jüri Kriisemann

Kolmandas moodulis Sa:

 • õpid tundma, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • saad teada, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • õpid, kuidas luua, hoida ning arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • tutvud meeskonnarollidega, mõistad nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

 

Mooduli teemad:

 • Head ja avatud suhted meeskonnas. Kuidas kuulata ja mõista tiimi liikmeid? Kuidas teha koostööd lahenduste leidmiseks?
 • Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades.
 • Usalduse kasvatamine meeskonnas. Usalduse 6 võtmeelementi.
 • Grupi ja meeskonna erisused. Millised tunnused on efektiivsel meeskonnal?
 • Meeskonna ja inimeste juhtimine eri arenguetappides. Praktilised soovitused juhile.
 • Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused (Belbini rollide põhjal). Keda vajad oma meeskonda juurde ja keda pead arendama?

 

IV moodul Probleemide lahendamine ja otsustamine

Kestus: 2 päeva (16 AT) auditoorset tööd + iseseisvat tööd (20 AT)

TREENER: Ahto Orav

Neljandas moodulis Sa:

 • saad teada, kuidas tuvastada ja kaardistada probleemide algpõhjuseid, ja tegeleda õige probleemiga;
 • õpid tundma probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • saad teada, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;

 

Neljanda mooduli teemad on:

 • Probleemide tekkepõhjused. Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Probleemide mõju organisatsioonile, meeskonnale, inimesele.
 • Probleemide tuvastamise etapid ja võtmeküsimused probleemi määratlemisel.
 • Probleemi kaardistamine ja informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemine. Milline info on oluline? Info ja andmete usaldusväärsus. Praktilised tööriistad juhile.
 • Probleemile lahenduste leidmine. Milliseid saab juht üksi lahedada ja millal kaasata teisi? Takistustega tegelemine. Valikud. Probleemide lahendamise meetodid. Sobiva meetodi valik.
 • Otsustamine ja otsuste elluviimine. Kuidas jõuda parima otsuseni? Otsuse elluviimiseks vajalik tegevus- ja kommunikatsiooniplaan. Praktilised tööriistad planeerimise ja elluviimise jälgimiseks.

 

V moodul Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis

Kestus: 1,5 päeva (12 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (16 AT)

TREENER: Agu Remmelg

Viiendas moodulis Sa:

 • saad teada, miks muudatused on organisatsioonidele nii vajalikud;
 • õpid mõistma iseenda rolli organisatsioonis toimuvate muudatuste elluviimisel;
 • õpid muudatusi oma meeskonnale kommunikeerima ja neid kaasama;
 • saad teadlikumaks muutuste ja innovatsiooni mõjust inimestele ning meeskondadele;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda muutuste elluviimisel toetada ja motiveerida;
 • õpid mõistma kommunikatsiooni olulisust muutuste ja innovatsiooni elluviimisel;
 • saad teada, millised on levinumad takistused muutuste elluviimisel ning kuidas neid ületada.

 

Viienda mooduli teemad:

 • Juhi roll muutuste algatamises ja elluviimises.
 • Kas ja millist kasu toovad muutused ja innovatsioon organisatsioonile?
 • Muutuse ajendid, takistused ja tüübid. Põhjused, miks muutuse elluviimine sageli ebaõnnestub.
 • Muutuste kommunikeerimine. Mida pead tegema, millele mõtlema, keda ja kuidas kaasama? Kommunikatsioonikanalid ja -meetodid.
 • Meeskonnatöö korraldamine muutuste keerises.
 • Kasulikud soovitused muutuse edukaks elluviimiseks.

 

Arenguprogrammi moodulites kasutatavad meetodid:

Arenguprogrammi moodulid on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

 

Arenguprogramm sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. hinnatavad), töö juhtimisalaste artiklitega, isikliku arengu- ja tegevusplaani plaani koostamine ning sellega töötamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 4.05-30.06 2020

Koht:  Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: Arenguprogrammi osalemistasu on 2080.00 € + km

Maksumus sisaldab: arenguprogrammis osalemist, koolitusmaterjale e-koolituskeskkonnas, iseseisvat tööd (koos tagasisidega treenerilt), toitlustust (kohvipausid, lõuna).

Osalejale, kes on osalenud kõigis moodulites, koostanud isikliku arengu- ja tegevusplaani, esitanud kõik kodutööd ja saanud neile treeneri poolt positiivse tagasiside, väljastame programmi läbimist kinnitava tunnistuse.

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Esmatasandijuhi arenguprogramm „Eestvedamine ja juhtimine“
26 mai
kuni
08 september

Osalema on oodatud kõik alustavad juhid, kes on spetsialistist juhiks saanud. Lisaks ootame juhte, kel on juhitöö kogemus, aga kes pole juhtimiskoolitusel osalenud. Samuti on oodatud juhipotentsiaaliga spetsialistid, kes plaanivad astuda järgmist sammu karjääriredelil.

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Arenguprogrammi on oodatud osalema kõik esmatasandijuhid, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi järgmistes valdkondades: iseenda juhtimine ja arendamine; meeskonna juhtimine ja arendamine; probleemide lahendamine ja otsustamine; muutuste ja innovatsiooni juhtimine.

Osalema on oodatud kõik alustavad juhid, kes on spetsialistist juhiks saanud, juhid, kes omavad juhitöö kogemust, aga ei ole juhtimiskoolitusel osalenud ja juhipotentsiaaliga spetsialistid, kes plaanivad järgmist sammu karjääriredelil (juhtide järelkasv).

Arenguprogramm sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides.

Arenguprogrammi moodulid ja ajakava:

26.-27.mai 2020 Probleemide lahendamine ja otsustamine (2 päeva)

2.-3. juuni 2020 Eestvedamine – juhist liidriks (1,5 päeva)

17. juuni 2020      Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine (1 päev)

30. juuni 2020     Sissejuhatus juhtimisse (1 päev)

7.- 8. september 2020 Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis (1,5 päeva) 

 

Edukas arenguprogrammi läbinu tunneb ja oskab kasutada:

 • eestvedamisele ja liidrile omaseid juhtimispõhimõtteid ja -stiili;
 • ettevõtte ja meeskonna edukust mõjutavaid tegureid;
 • meeskonna loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid ning võimalusi;
 • meetodeid ja tehnikaid tööl tekkivate probleemide lahendamiseks;
 • enesearengu eesmärgil koostatud Isiklikku Arenguplaani ning seda ellu viia.

Arenguprogramm koosneb:

 • viiest juhtimistreeningu moodulist (kokku 7 aktiivõppevormis koolituspäeva, kogumahus 56 AT);
 • neljast iseseisvast kodutööst moodulite vahelisel ajal (kogumahus 72 AT);

Arenguprogrammi kogumaht on 128 AT.

Tähelepanu! Arenguprogrammiga saab liituda igal ajal. Alusta sulle sobiva mooduliga.

 

Treenerid:

Arenguprogrammi moodulite lühitutvustus:

 

I moodul: “Sissejuhatus juhtimisse

Kestus: 1 päev (8 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (8 AT)

TREENER: Lilian Saage

Esimeses moodulis Sa:

 • õpid tundma juhtimise olemust ning saad hea ülevaate juhi rollist ning vastutusest inimeste juhtimisel ja tulemuste saavutamisel;
 • õpid juhina eesmärke seadma, kontrollima ja tagasisidet andma;
 • saad teada, kuidas seada prioriteete ja planeerida tegevusi;
 • saad praktilisi soovitusi sagedasemate juhtimisvigade vältimiseks ja enesekindluse saavutamiseks uues rollis;

 

Esimese mooduli teemad:

 • Juhi roll ettevõttes: Mis on juhtimine? Peamised juhtimistegevused. Juhi kompetentsid ja oskused.
 • Juhina alustamine: Kuidas saadakse juhiks? Vana töö jätmine ja uue alustamine. Alguse raskused ja nende ületamine. Sagedasemad eksimused juhina alustades. Võimalused vigade vältimiseks.
 • Eesmärkide seadmine: Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid. Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid. Eesmärkide jälgimine ja juhtimine. Tulemuse mõõtmine ja hindamine.
 • Planeerimine ja töö korraldamine: Milleks on vaja plaane? Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine. Ametikirjeldused ja standardid. Ajaplaneerimise põhimõtted.
 • Kontrollimine ja tagasiside andmine: Kes ja mida kontrollib? Millal ja kuidas kontrollida? Hinnangu ja tagasiside andmine. Nõudlikkuse saavutamine.
 • Kindluse saavutamine juhina. Praktilised soovitused.

 

II moodul: “Eestvedamine – juhist liidriks

Kestus: 1,5 päev (16 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (16 AT)

TREENER: Lilian Saage

Teises moodulis Sa:

 • õpid tundma eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
 • saad teada, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil inimeste juhtimisel kasulik;
 • õpid tundma liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskad vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • saad teada, millised liidriomadused on Sulle omased ja milliseid tasub arendada;
 • õpid teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtima;
 • koostad endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

 

Teise mooduli teemad:

 • Erinevad juhiks olemise viisid: juht vs liider. Miks olla liider ja mitte juht?
 • Juhtidele ja liidritele omased hoiakud ning käitumine: mille poolest need erinevad? Liidriksolemise suunaviidad (isikuomadused, teadmised, tegutsemine)
 • Eestvedamise olemus, sisu ning väärtus inimeste juhtimisel, meeskonna koostöö tõhustamisel ja tulemuste saavutamisel.
 • Eestvedamise mudelid (sh delegeerimine, teenindav, tegevusele/muutusele keskendumine) ja nende tähtsus
 • Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek: eesmärkide seadmine, kaasamine, inspireerimine, muudatuste juhtimine
 • Juhist liidriks arenemine: liidri roll, isikuomadused ja kompetentsid. Sulle omane eestvedamise stiil. Sinu isiklik areng liidrina.

 

III moodul: “Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine

Kestus: 1 päev (8 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (12 AT)

TREENER: Jüri Kriisemann

Kolmandas moodulis Sa:

 • õpid tundma, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • saad teada, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • õpid, kuidas luua, hoida ning arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • tutvud meeskonnarollidega, mõistad nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

 

Mooduli teemad:

 • Head ja avatud suhted meeskonnas. Kuidas kuulata ja mõista tiimi liikmeid? Kuidas teha koostööd lahenduste leidmiseks?
 • Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades.
 • Usalduse kasvatamine meeskonnas. Usalduse 6 võtmeelementi.
 • Grupi ja meeskonna erisused. Millised tunnused on efektiivsel meeskonnal?
 • Meeskonna ja inimeste juhtimine eri arenguetappides. Praktilised soovitused juhile.
 • Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused (Belbini rollide põhjal). Keda vajad oma meeskonda juurde ja keda pead arendama?

 

IV moodul Probleemide lahendamine ja otsustamine

Kestus: 2 päeva (16 AT) auditoorset tööd + iseseisvat tööd (20 AT)

TREENER: Ahto Orav

Neljandas moodulis Sa:

 • saad teada, kuidas tuvastada ja kaardistada probleemide algpõhjuseid, ja tegeleda õige probleemiga;
 • õpid tundma probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • saad teada, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;

 

Neljanda mooduli teemad on:

 • Probleemide tekkepõhjused. Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Probleemide mõju organisatsioonile, meeskonnale, inimesele.
 • Probleemide tuvastamise etapid ja võtmeküsimused probleemi määratlemisel.
 • Probleemi kaardistamine ja informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemine. Milline info on oluline? Info ja andmete usaldusväärsus. Praktilised tööriistad juhile.
 • Probleemile lahenduste leidmine. Milliseid saab juht üksi lahedada ja millal kaasata teisi? Takistustega tegelemine. Valikud. Probleemide lahendamise meetodid. Sobiva meetodi valik.
 • Otsustamine ja otsuste elluviimine. Kuidas jõuda parima otsuseni? Otsuse elluviimiseks vajalik tegevus- ja kommunikatsiooniplaan. Praktilised tööriistad planeerimise ja elluviimise jälgimiseks.

 

V moodul Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis

Kestus: 1,5 päeva (12 AT) auditoorset tööd + iseseisev töö (16 AT)

TREENER: Agu Remmelg

Viiendas moodulis Sa:

 • saad teada, miks muudatused on organisatsioonidele nii vajalikud;
 • õpid mõistma iseenda rolli organisatsioonis toimuvate muudatuste elluviimisel;
 • õpid muudatusi oma meeskonnale kommunikeerima ja neid kaasama;
 • saad teadlikumaks muutuste ja innovatsiooni mõjust inimestele ning meeskondadele;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda muutuste elluviimisel toetada ja motiveerida;
 • õpid mõistma kommunikatsiooni olulisust muutuste ja innovatsiooni elluviimisel;
 • saad teada, millised on levinumad takistused muutuste elluviimisel ning kuidas neid ületada.

 

Viienda mooduli teemad:

 • Juhi roll muutuste algatamises ja elluviimises.
 • Kas ja millist kasu toovad muutused ja innovatsioon organisatsioonile?
 • Muutuse ajendid, takistused ja tüübid. Põhjused, miks muutuse elluviimine sageli ebaõnnestub.
 • Muutuste kommunikeerimine. Mida pead tegema, millele mõtlema, keda ja kuidas kaasama? Kommunikatsioonikanalid ja -meetodid.
 • Meeskonnatöö korraldamine muutuste keerises.
 • Kasulikud soovitused muutuse edukaks elluviimiseks.

 

Arenguprogrammi moodulites kasutatavad meetodid:

Arenguprogrammi moodulid on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

 

Arenguprogramm sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. hinnatavad), töö juhtimisalaste artiklitega, isikliku arengu- ja tegevusplaani plaani koostamine ning sellega töötamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 4.05-30.06 2020

Koht:  Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: Arenguprogrammi osalemistasu on 2080.00 € + km

Maksumus sisaldab: arenguprogrammis osalemist, koolitusmaterjale e-koolituskeskkonnas, iseseisvat tööd (koos tagasisidega treenerilt), toitlustust (kohvipausid, lõuna).

Osalejale, kes on osalenud kõigis moodulites, koostanud isikliku arengu- ja tegevusplaani, esitanud kõik kodutööd ja saanud neile treeneri poolt positiivse tagasiside, väljastame programmi läbimist kinnitava tunnistuse.

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon