Ärimentorid ettevõtte juhtidele

MIKS?

Täna jääb paljude ettevõtete tegutsemishorisont lühikeseks, pole piisavalt aega tegeleda tuleviku edu kavandamisega või töötada välja terviklikke strateegilisi plaane. Sageli on juhid oma väljakutsetega ettevõtte arendamisel üksi. Neile kitsaskohtadele pakub võimaliku lahenduse ärimentorlus.

 

VÄÄRTUS ETTEVÕTTE JUHILE:

  • Suurem selgus ettevõtte arengueesmärkides ja -ressurssides, vajalikus fookuses ja alternatiivides 
  • Arenguplatvorm ja uued ideed ettevõtte kasvuks, tooteinnovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks
  • Paindlik arengutugi kogenud mentorilt – õiged küsimused, tagasiside ja praktiliste kogemuste jagamine strateegiliste eesmärkide seadmisel ning operatiivse tegevuskava koostamisel
  • Suurem tõenäosus, et strateegiline plaan ja tegevuskava valmis saab ja ellu viiakse kindlustatakse teadvustatud tegevuste ja meeskonna kaasamisega.

 

KELLELE?

Ettevõtjad ja ettevõtete juhid, kes soovivad kasvada ja areneda süsteemselt, seada endale ja ettevõtte ambitsioonikaid eesmärkde ja neid ellu viia.  

 

MIS?

Ärimentorteenus on ettevõtte arendamisele ja ettevõtte juhi arengule suunatud teenus, mis sisaldab kombineeritult nii mentorlust kui ka kootsingut.

Mentori peamine tööülesanne on luua vajalikud eeldused, et ettevõtja on võimeline ise välja töötama strateegilisi plaane ja ja neid ellu viima. 

MENTORLUS ON potentsiaali avamine parima tulemuse saavutamiseks mitte õpetamise, vaid õppida aitamise kaudu; väljakutsete esitamine, kogemuste tutvustamine ja lahendusalternatiivide otsimine.

MENTORLUSE EI OLE konkreetsete soovituste andmine, nõustamine või konsultatsioon. Oma otsuste, õppimise ja arengu eest vastutab ettevõtja ise!

 

VAATA INVICTA ÄRIMENTOREID SIIT.

 

MÕISTED:

  • Kootsingu ülesanne on aidata kliendil leida lahendusi mingile selgelt piiritletud küsimusele või probleemile. Koots ei jaga isiklikku kogemust, mis tal selles valdkonnas võib olla, ega võta vastutust leitud lahenduse elluviimise eest. Kootsing aitab kliendil mõista probleemi olemust ning toetab teda kogu lahendusprotsessi vältel. Koots on professionaal protsessi juhtimise osas lähtuvalt kliendi vajadustest ja kavatsustest (kootsi taust ja kogemused võivad olla aluseks usaldusliku suhte loomisele).
  • Mentorlus on põhiolemuselt sarnane kootsingule, kuid mentor on tavaliselt oma valdkonna kogenud ja usaldusväärne praktik (tööstusharu, funktsionaalne roll), kes pakub oma kogemustele toetudes väärtuslikke teadmisi. Mentor kasutab oma töös kootsingu tehnikaid ja jagab kogemusi.

Kootsing erineb mentorlusest selle poolest, et kootsil ei (pea) olema valdkonna kogemust, vaid ta on professionaalne protsessi juht, kelle toel jõuab klient lahendusteni.

  • Konsulteerimine. Konsultandi poole pöördutakse siis kui vajatakse uut teadmist mingis konrkeetses valdkonnast, mis ettevõttes puudub. Tavaliselt koosneb konsultatsioon konsultandipoolses olukorra diagnostikas, tulemuste analüüsist, soovitustest ja kokkuleppest, mida tuleb teha.

Kootsing ja mentorlus erinevad konsulteerimisest selle poolest, et ei koots ega mentor koosta olukorra diagnostikat, teosta tulemuste analüüsi ega anna soovitusi. Klient teeb seda ise kootsi/mentori toel ja jõuab ise lahendusteni, koostab ise tegevuskava, mille elluviimist samuti võib toetada koots/mentor. 

  • Nõustamine. Nõustaja poole pöördutakse siis, kui inimesel on vaja kellegagi rääkida ja kuhjunud emotsionaalsetest pingetest vabaneda. Kuulates ja küsitledes loob nõustaja selleks turvalise keskkonna. Nõustamises ja kootsingus (mentorluses) on kasutusel palju sarnaseid oskusi. Erinevus seisneb selles et nõustamine ei keskendu peaasjalikult lahendustele ega püstita eesmärki, mis motiveeriks edasi liikuma.

Invicta ärimentorid