Töötajate kompetentside hindamine 360º tagasiside meetodil

KUI SELLINE OLUKORD ON TEILE TUTTAV

 • juhtkond teadvustab vajadust töötajaid koolitada, kuid ei ole päris selge, millises valdkonnas ja milliseid  töötajate oskusi konkreetselt;
 • töötajad ei tea, millised on nende isiklikud tugevused ja arengukohad;
 • senine tagasisidesüsteem (näiteks arenguvestlused) on puudulik või formaalne;
 • juhid ei oska motiveerivalt kritiseerida ja  tunnustada;
 • töötajad, eriti tipp-profid ja suure staažiga, ei näe vajadust jätkuvalt täiustada enda professionaalseid oskusi.

 

KUIDAS INVICTA SAAB AIDATA

360º  hindamise tulemusena töötajad:

 •  teadvustavad, kuidas tegelikult tajuvad nende tööalast käitumist ja tegevust  meeskonnaliikmed;
 • võrdlevad enesehinnangut enda kompetentsusele kolleegide tagasisidega;
 • teadvustavad enda tugevaid ja arendamist vajavaid kompetentse;
 • määratlevad kompetentsid, mille arendamine on tööalaste eesmärkide saavutamiseks prioriteetsed;
 • koostavad personaalse kompetentside arenguplaani lähimaks aastaks;
 • võrdlevad enda isiklikku kompetentsuse taset enne ja pärast arenguplaani elluviimist.

 

360º hindamise tulemusena juhtkond:

 • teab kui kompetentne on meeskond;
 • omab kirjalikku aruannet  ja analüüsi kompetentsidest, mis eelisjärjekorras vajavad arendamist;
 • on kindel, et töötajate koolitamisse tehtavad kulutused on põhjendatud ja inimesed on valmis võtma rohkem vastutust enda professionaalse ja isiksusliku arengu eest

 

METOODIKA

Peame oluliseks, et hinnatavaid kompetentse määratleme tihedas koostöös hinnatavate töötajate ja nende juhiga. Kompetentside hindamine toimub meetodil 360º. Hindamistulemusi arutame koos hinnatavate grupiga, kuid on võimalik ka iga hinnatava personaalne analüüs. Kogu projekti tulemuseks on personaalselt võetud arenguülesanded ja koostatud tegevuskavad, kuidas neid ülesandeid teostada reaalses tööelus. Hinnatavate juht saab üksikasjaliku ülevaate meeskonna hindamistulemustest ja ettepanekuid arengu osas. 

Soovime ära märkida, et kompetentside hindamine on väga kasulik organisatsioonile, kui juhid on protsessi pühendunud vajaliku hoolsusega ja kindlustatakse üksikute inimeste hindamistulemuste konfidentsiaalsus.

Lisainfo: invicta@invicta.ee või telefonil 56 264 011

Konsultandid