ARENGUVESTLUSED

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

  • aru saanud arenguvestluse eesmärkidest ja olemusest;
  • omandanud arenguvestluste läbiviimise metoodika;
  • teadvustanud iseenda (juhi) rolli arenguvestluste õnnestumisel;
  • tundma õppinud ja harjutanud vajalikke suhtlemisoskusi arenguvestluse läbiviimiseks;
  • saanud tagasisidet enda tugevate ja arendamist vajavate oskuste kohta;
  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks.

Koolituse programm

Arenguvestluse tähtsus tulemusjuhtimises  

Tulemusjuhtimise mõiste, eesmärk ja erinevad kasutusvõimalused

Arenguvestluste seotus ettevõtte- ja töötajate juhtimise protsessidega

Erinevad töötaja ja juhi kohtumised ja nende eesmärgid 

Kuidas kasutada arenguvestluse tulemusi aastaringselt? 

 

Arenguvestluse vastastikune kasu 

Millist kasu saavad arenguvestlustest ettevõte, juhid, alluvad?

Arenguvestluse eesmärk 

 

Arenguvestluse protsess 

Protsessi tutvustus 

Arenguvestluse ülesehitus 

Töö arenguvestluse vormidega 

 

Arenguvestluse ettevalmistamine 

Juhi ja töötaja ettevalmistus arenguvestluseks

Aeg, koht

Eesmärgistamise põhitõed 

 

Järeltööd  

Koolitusvajaduse koondamine 

Lubaduste täitmise jälgimine, arenguplaani toetamine 

Vahevestlus 

Isiklik eeskuju  

 

Arenguvestluse läbiviimine

Õhkkonna loomine   

Avatuse ja usalduse kujunemine 

Alluva kaasamine  

Väljendusoskus ja kehakeel 

 

Suhtlemisoskused 

Intervjuu ja küsitlemine 

Kuulamisoskus 

Konfliktide käsitlemine 

 

 

Kokkuvõte

Isiklike Tegevusplaanide koostamine

Tagasiside  

Konstruktiivse ja ausa tagasiside eeldused

Tagasiside  andmise põhireeglid 

Kindlus suhtlemisel ja kokkulepete sõlmimisel  

 

Toimetulek raskete situatsioonidega arenguvestluste käigus 

Vaikimine 

Emotsionaalsus 

Manipuleerimine 

Agressioon 

Vaidluste lahendamine 

 

Koolituse vorm

Grupi suurus: 8-10 osalejat

Koolituse kestus: 1-2 päeva

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

 

Jätkukoolitused (soovitame)

Treenerid

Urmo Vallner, Ahto Orav, Andrus Kuus, Jüri Kriisemann, Nevil Reinfeldt, Siim Sarapuu

 

Koolituse võimalikud läbiviimise keeled: eesti, vene, inglise keel.