KOOTSINGU (COACHINGU) JA MENTOROSKUSED JUHTIDELE

 

Koolituse eesmärgid

 

Koolituse tulemusena:

 

  • on osalejatel selgem arusaam mentorlusest ja kootsingust;
  • osalejad teavad, mis on mentori ja kootsi (coachi) roll, millised on vajalikud kompetentsid;

 

 

 

  • oskavad osalejad rakendada peamisi mentorluse ja kootsingu põhioskusi;
  • omavad ülevaadet mentorluse ja kootsingu tehnikatest;

 

 

 

  • on osalejatel parem arusaam ja ideed, kuidas kasutada mentorlust ja kootsingut oma organisatsiooni paremate tulemuste saavutamiseks;
  • on koostanud arengu- ja tegevuskava, kuidas arendada oma mentorluse- ja kootsingu kompetentse.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Tutvustus

Ootused treeningule

Kokkulepped

Õppimise protsess ja arengustiilid

 

Mentorluse ja kootsingu olemus

Mõiste, võrdlus teiste arengumeetoditega

Rollid mentor- ja kootsingu suhtes

Mentori- mentee rollid, kootsi-kliendi rollid

Kokkulepped suhtes

Suhet mõjutavad asjaolud

 

Mentor- ja kootsingu suhte protsess

Protsessi etapid:

eesmärkide seadmine, kokkulepete tegemine, tagasiside

Protsessi komponendid:

kontakti loomine ja hoidmine

Mentorluse ja kootsingu põhioskused

Kuulamisoskused

Küsimuste esitamine

Tagasiside andmine

Mentorluse ja kootsingu põhitehnikad

 

Mentori ja kootsi arengut toetavad tegevused

 

Mentorluse ja kootsingu roll organisatsioonikultuuris

 

 

Isiklik arengu- ja tegevuskava koostamine

Mentori/kootsi kompetentside enesehindamine

Arengukava koostamine

Kokkuvõte

Koolituse vorm

Grupi suurus: 16 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 16 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arengukava koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

7,74 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

Jätkukoolituse soovitused

Juhi vestlused

 

Treenerid

Andres Pukspuu, Erkki Susi