EDUKA JUHTIMISE PÕHIMÕTTED 1. OSA

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

  • teadvustanud juhi rolli ettevõttes;
  • koostanud tegevuskava uues rollis sisseelamiseks;

 

 

  • õppinud seadma eesmärke endale ja oma meeskonnale;
  • võimeline tööd jaotama ja delegeerima;

 

 

  • leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks;
  • koostanud Isikliku Arenguplaani.

Koolituse programm

Juhtimine
Juhtimismõtte areng
Mis on juhtimine? Mis on muutunud juhtimises?
Mida juhid teevad?
Kuidas saavutada edu juhina?
Kas kunst või teadus?

Juhtimisprobleemid
Individuaalne töö – situatsiooni analüüs
Grupitöö – juhtimisprobleemide lahendamine

Eduks vajalikud oskused
Oma rolli teadvustamine
Spetsialistist juhiks saamine
Sihikindel areng

Juhtimine Ringi Kõndides
Juhi suhtlemisoskuse arendamine

Kindel juhtimisstiil, selle arendamine
Ideaalse juhi omadused, tunnused

Edu toonud juhtimispõhimõtted

Planeerimine

Ootused juhile
Mille eest juhile palka makstakse?
Mida juhilt oodatakse?

Inimeste probleemidega tegelemine

Motivatsioon – suurim väljakutse juhile
Mis on motivatsioon?
Motivaatorid elus
Mis motiveerib inimesi?
Kuidas kasutada erinevaid motivaatoreid?
Kuidas saavutada meeskonna initsiatiivi avaldumine?
Minu isiklik motivatsioon: Mis motiveerib mind?

Parimate töötajate leidmine – juhi oluline oskus
Põhimõtted ja väärtused
Valiku põhimõtted

Liider ja juht
Mis eristab juhti ja liidrit?
Liidrivõimete mudel
Võimete arendamine

Meeskonnatöö
Mis eristab meeskonda grupist?

Eesmärkide püstitamine
SMART-printsiip
Tasakaalustatud eesmärgid

Organiseerimine
Aja kasutamine – individuaalne analüüs
Prioriteetide kehtestamine

Delegeerimine
Milleks, kuidas ja kellele delegeerida?
Pärdikute probleem

Kontrollimine ja tagasiside andmine
Mida peab kontrollima?
Tagasiside andmine: kritiseerimine ja tunnustamine

Otsustamine
Otsustamise stiilid
Alluvate kaasamine – diskussiooniülesanne

Isiklik areng juhina
Tugevate ja nõrkade külgede määratlemine
Personaalse juhtimisstiili kujundamine
Kindla suhtlemisstiili omandamine

Juhtimismeeskondade kasutamine
Inimeste kokkusobivus
Meeskonna eesmärgid ja koosseis

Kokkuvõte
Isikliku Tegevusplaani ja Arenguplaani koostamine

Koolituse vorm

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 3 päeva (10.00-17.00)

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

9,85 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

Jätkukoolituse soovitused:

Treener

 Mihkel Pärjamäe

 

Mihkel Pärjamäe