ENDA JUHTIMINE AJAS

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

  • analüüsinud oma senist tööaja kasutust;  
  • õppinud püstitama oma tegevusele eesmärke ja prioriteete;

 

 

 

  • määratlenud oma suurimad ajakulutajad ja leidnud võimalusi, kuidas oma aega efektiivsemalt kasutada ning „ajaraiskamist“ vähendada;

 

 

  • koostanud Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks.

Koolituse programm

Ajakulutajad ja aja kasutamine

Tööaja kasutus ja tööaja väärtus

Süsteemi aeg, ülemuse aeg, alluva aeg, enda aeg

Kiired vs tähtsad tegevused – kuidas käituda?

Milline oleks tööpäeva ideaalne tööaja kasutus?

Mille poolest erineb reaalsus ideaalsest ajakasutusest?

Mis takistab meil saavutamast ideaalset ajakasutust?

Eesmärkide seadmine ja ajakasutuse planeerimine

Minu  tööalased eesmärgid ja prioriteedid

Eesmärkide ja ajaplaneerimise vahelised seosed

Eesmärkide kriteeriumid ja tunnused

Tööaja eesmärgistamine

Minu tööalased prioriteedid ja ajakulutajad

Efektiivsuse tõstmine

Kuidas saaksime oma isiklikku ajakasutust parandada?

Ajaplaneerimise protsess ja põhimõtted

Aja juurde võitmise võimalused (ajapuhver, ABC reegel jt)

Ajajuhtimise ja ajahaldussüsteemide kasutamine

Enesejuhtimine ja delegeerimine

Delegeerimisega hakkama saamine („pärdiku“ kontrollimine)

Kuidas säästa enda ja kaastöötajate aega?

Takistused ajakasutamisel, ajaraiskajate elimineerimine

30 võimalust aja efektiivsemaks kasutamiseks

Isiklike ajakasutuse prioriteetide loomine

Tähelepanu jagamine ja infovoogude korrastamine

Ajakasutuse põhimõtete loomine

Ajajuhtimine – alates homsest!

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks pärast koolitust.

NB! Treeningule eelneb kodune töö oma ajakasutuse kaardistamiseks ühe töönädala lõikes.

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

8,57  (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)