ENESE- JA STRESSIJUHTIMINE

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena:

 

  • teate, mis on enesejuhtimine;
  • teate, millised on stressi sümptomid ja tagajärjed;

 

 

  • analüüsinud iseenda isiksuse seost stressiriskiga;
  • olete praktiseerinud tehnikaid stressitaseme juhtimiseks;

 

 

  • olete planeerinud tegevused oma stressi taseme teadlikuks juhtimiseks;
  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Programmi eesmärgid ja ülesehitus

Stressi olemus ja vajalikkus elus
Stressi tekkemehhanism
Stressi sümptomid ja võimalikud tagajärjed

Stressorid minu elus

Stressorid elus

Stressitekitajad töö juures

Stressi tasemed ja sümptomid

Stressi ja töövõime omavahelised seosed

Stress ja selle puudumine

Stressi mõju motivatsioonile

Positiivne ja negatiivne stress

Stressi taseme juhtimine

Töötaja ja juhi stress

Võimalikud stressi põhjustajad töökohas

Mida me teeme, et stressi oleks vähem

Stressi juhtimise individuaalsed võtted

Stress ja isiksus, milline on minu vastuvõtlikkus stressile

Stressi kumulatiivne mõju,kuidas stress ajas võib  märkamatult kasvada

Tehnikad stressi juhtimiseks

Füüsilised tehnikad

Situatsioonid, kus on raske stressi juhtida

Kuidas käituda situatiivse stressi puhul

Käitumuslikud võtted stressirikkas situatsioonis

Konkreetsete tehnikate harjutamine

Vaimsed Tehnikad

Oma mõtete üle kontrolli saavutamine

Negatiivsetest mõtetest vabanemine

Positiivsete ja konstruktiivsete mõtete kasutamine

Meditatsiooni olemus ja kasutamine

Kokkuvõte

Isikliku Tegevusplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

9,4 (10-palli süsteemis)

Treenerid