ESINEMISOSKUSTE MEISTRIKLASS

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

  • on osaleja õppinud planeerima ja läbi viima esitlusi erinevates situatsioonides;
  • ette valmistama jälgitavat ettekannet;

 

 

  • efektiivselt kasutama visuaalseid abivahendeid;
  • võitma ja hoidma kuulajate tähelepanu, minimeerima närveerimist;

 

 

  • kindlalt käsitlema küsimusi;
  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Tutvustusring

Eesmärgid ja ootused koolitusele

Miks on vajalik professionaalne esinemine

Esitluste alternatiivid

Mis teeb esinemise keeruliseks?

Professionaalse esitluse kriteeriumid

Esitluse väline külg

Esitluse sisuline pool

Professionaalse esineja tunnused

Planeerimine ja ettevalmistus

Esitluste eesmärgid

Auditoorium

Kõne sisu

Esinemise struktuur

Visuaalsed abivahendid

Suhtlemisvahendid esitlusel

Sõnakasutus, kehakeel, hääl

Huumori kasutamine

Isikupärane stiil

Närveerimisega toimetulek

Kindluse saavutamine

Esitluse läbiviimise põhireeglid

Ruumi kasutamine

Kontrolli saavutamine kuulajate üle

Küsimuste esitamine ja nendele vastamine

Jutukate kuulajatega tegelemine

Tehniliste abivahendite kasutamine ja valik

 

“Ootamatud” lühiesinemised

 

Inimeste tajuerinevused

 

Esinemiste erijuhud

Esitlused väga väikestele gruppidele

Esitlused väikestele gruppidele

Esinemised suurele auditooriumile

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

Koolituse vorm

Grupi suurus: 8 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 8 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: kodutööd, grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, rollimängud ja videotreening koos tagasiside ja analüüsiga, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitust viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus