H

ETTEVÕTTE STRATEEGIA TÖÖRIISTAKAST

 

Programmi on võimalik kokkuleppel kaasata erinevates tegevusvaldkondades ja rahvusvahelistel turgudel tegutsemise kogemustega mentoreid, kelle tuge saab kasutada ka peale programmis osalemist. Vaata rohkem infot ärimentorluse kohta siit.

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena osaleja:

 

  • mõtleb kaalutletult läbi ettevõtte visiooni;
  • saab lihtsad ja struktureeritud põhimõtted strateegia planeerimiseks ja elluviimiseks;

 

 

  • kasutab kõige uuemaid innovatsiooni juhtimise tööriistu;
  • teab, kuidas ettevõtte arenguprotsessis inimesi toetada ja arendada.

Koolituse programm

Programm koosneb kolmest põhilisest osast:
pikaajaliste eesmärkide seadmine;
eristumise strateegia loomine;
elluviimise põhimõtted.

Sissejuhatus

Treeningu tutvustus

Treeningu eesmärkide seadmine

Juhtimispõhimõtted ja juhi roll
Mis on juhtimine?
Tippjuhi vastutus ja roll
Liidri kompetentsid ja oskused

Strateegiline ja operatiivne juhtimine
Mille poolest erineb strateegiline juhtimine operatiivsest?
Strateegiliselt mõtlema õppimine
Loovus strateegilises juhtimises
Mis on strateegia?

Strateegilise juhtimise protsess – visiooni kujundamine

Visioon tulevikust

Organisatsiooni missioon

Organisatsioonikulutuur ja väärtused

Ambitsioon vs mugavusstsoon

Strateegilise juhtimise protsess – väliskeskkonna analüüs
PEST mudel
M. Porter – 5 konkurentsijõudu
Konkurentide ja turu analüüs – praktiline näide
Kuidas konkurent teenib kasumit – hinnang ärimudelitele

Strateegilise juhtimise protsess – ettevõtte analüüs
Ettevõtte tugevused ja nõrkused
Mida arvab klient – klienditagasiside
Erinevad tööriistad klienditagasiside hindamiseks

Strateegilise juhtimise protsess – ärimudeli innovatsioon
Blue Ocean Strategy meetod B
usiness Model Canvas meetod

Praktiline töötuba – äri modelleerimine
Klientide segmenteerimine
Väärtuspakkumine
Kliendisuhete arendus
Tarnekanalid
Peamised tegevused
Ressursid
Partnerid
Kulud ja tulud

Elluviimine
Sobiv organisatsiooniline ülesehitus
Eesmärgid ja mõõtmine
Töötajate arendamine ja kaasamine
Otsustamine, vastutamine ja delegeerimine

Muudatuste juhtimise põhimõtted
Muudatuste liigid
Vastuseis muudatustele
Muudatuste kommunikatsioon
Pideva parendamise põhimõtted

Kokkuvõte
Treeneri kokkuvõtted
Isikliku tegevusplaani koostamine

Koolituse vorm

Grupi suurus: kuni 14 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Agu Remmelg

 

Agu Remmelg