FINANTSANALÜÜS 1.OSA

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena:

 

  • mõistab bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemust;
  • saab põhimõtteliselt/üldiselt aru bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande kirjete sisust;

 

 

  • teab põhimõttelisi seoseid erinevate aruannete vahel;
  • oskab lugeda ja koostada rahavoogude eelarvet;

 

 

  • saanud ülevaate põhilistest finantsterminitest;
  • saab aru suhtarvude olemusest.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Tutvustus

Osalejate ootused treeningule

Bilanss

Bilansi olemus

Bilansi kirjed

Amortisatsiooni kajastamine

Praktilised ülesanded

Kasumiaruanne

Kasumiaruande olemus

Kas kasum on raha?

- Skeem 1

- Skeem 2

Praktiline ülesanne

Bilanss ja kasumiaruanne

Omavaheline seos

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande olemus

Rahavoogude aruande kirjed

Rahavoogude eelarve

Rahavoogude eelarve ja selle planeerimine

Praktiline ülesanne

Suhtarvud

Mis asjad on suhtarvud ja kus neid kasutatakse?

Finantsterminid

Peamised lahtirääkimata finantsterminid ja nende sisu

Kokkuvõte

Isiklik Arenguplaan ja kokkuvõtte tegemine.

Tagasisideankeedid. Tunnistused.

Koolituse vorm

Grupi suurus: kuni 12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (09.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded, arutelud, soovitused ja selgitused, õppefilmi vaatamine ja analüüs, Isikliku Arenguplaani koostamine.
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja praktiliste näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Jätkukoolituse soovitused:

Finantsanalüüs 2.osa

Treener

Urmo Vallner

 

Finantsanalüüs