FINANTSANALÜÜS 2.OSA

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena:

 

  • mõistavad, miks ja kuidas raha väärtus ajas muutub;
  • saavad aru, mis loob aktsionärile väärtust;

 

 

 

  • on saanud ülevaate erinevatest ettevõtte väärtuse määramise meetoditest;
  • koostanud Isikliku Arenguplaani.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Ootused

Eelmise treeningu kinnistamine

Mis on bilanss, kasumiaruanne, rahavoo eelarve

Raha nüüdisväärtus

Praktilised ülesanded

Arutelu

Raha nüüdisväärtuse olemus

Diskontomäär

Kuidas ja miks firmad kaasavad raha?

Omakapital ja võõrkapital

Oma- ja võõrkapitali hind

Praktilised ülesanded

Erinevad võõrkapitali liigid ja nende hind /omakapital, võõrkapital (pank, mezzanine, riskikapital …)

Risk ja tootlus

WACC

Millal maksta dividende?

Ettevõtte hind

Bilansi alusel

Bilansiline väärtus

Korrigeeritud bilansiline väärtus

Väärtus likvideerimisel

Võrdlus analoogi loomisega

P/BV turuhind/raamatupidamisväärtus

Kasumiaruande alusel

Rahavoo diskonteerimise meetodid

Nüüdis-puhasväärtus

Terminal value

Ettevõtte väärtus kui äriüksuste väärtuste summa

Mis loob aktsionärile väärtust?

Praktilised ülesanded

Tootluse ootus + kasum

 

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

Koolituse vorm

Grupi suurus: kuni 12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (09.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded, arutelud, soovitused ja selgitused ning Isikliku Arenguplaani koostamine.
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja praktiliste näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Urmo Vallner

 

Finantsanalüüs