INNOVATSIOON JA MUUDATUSED ORGANISATSIOONIS

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud eelkõige esmatasandi- ja keskastmejuhid, kelle rolliks on koos oma meeskonnaga organisatsiooni arenguks vajalike muutuste elluviimine, kuid kellel puuduvad selleks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning seoses sellega enesekindlus seatud eesmärkide saavutamise osas. Koolitusele on oodatud ka kõik tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad luua muutustele ja innovatsioonile avatud organisatsiooni, kus inimesed on kaasatud ja motiveeritud.

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusel osaleja:

  • mõistab enda kui juhi rolli muudatuste ja innovatsiooni läbiviimiseks oma organisatsioonis, meeskonnas;
  • mõistab paremini muutuste ja innovatsiooni tähtsust ning vajalikkust organisatsiooni arengus;
  • mõistab muutuste ja innovatsiooni mõju inimestele ning meeskondadele;
  • teab, kuidas oma meeskonda muutuste elluviimisel kaasata, toetada ja motiveerida;
  • mõistab kommunikatsiooni olulisust muutuste ja innovatsiooni elluviimisel;
  • teab, millised on muutuste elluviimisel levinumad takistused ning kuidas neid ületada.


KOOLITUSE PROGRAMM

Minu kui juhi roll

Juhi roll muutuste algatamises ja elluviimises

Mis sõltub minust kui juhist?

 

 

Milles peitub „muutuse“ ja „innovatsiooni“ erinevus?

Mis on muutus ja mis on innovatsioon?

Vaatleme viimase aastakümne suuremaid muutusi maailmas, Eestis. Miks on need toimunud, toimumas?

 

 

Muutused ja innovatsioon organisatsioonis

Kas ja millist kasu need organisatsioonile toovad?

Muutused, mida organisatsioonid võivad teha.

Mis ajendab organisatsioone neid muutusi tegema?

Mis võib juhtuda kui organisatsioon ei muutu?

 

 

Muutuse ajendid

Nt. uus juhtkond, muutuvad turud, tehnoloogia, konkurents, kasv, regulatsioon, liitumised ja soetused, kulusurve, klientide nõudmised. Teie organisatsiooni ajendid muutusteks?

Miks võtta muutus omaks?

 

 

Muutuse takistused

Sisemised takistused

Välised takistused

Miks muutuse elluviimine sageli ebaõnnestub?

 

 

Muutuse tüübid

Praktiline ülesanne: Muutus töökohal

 

 

Muutuste 3-etapiline mudel

Praktilised näpunäited igaks etapiks

Jõuvälja analüüs ja selle kasutamine

 

 

Muutuste edukuse 8 sammu

Kotteri 8-sammuline mudel

Sobiva „kliima“ loomine

Kaasamine ja võimestamine

Muutuste ellurakendamine ja kinnistamine

 

 

Kommunikatsioon. Kommunikatsioon? Kommunikatsioon!

Mis määrab muutuste ja innovatsiooni edu organisatsioonis?

Mida pead tegema, millele mõtlema, keda ja kuidas kaasama?

Mida, kuidas ja kellele öelda? Kes ütleb?

 

 

Kommunikatsioonikanalid ja -meetodid

Sõnumi jagamise viisid ja kohad

Meetodid ja nende vahel sobivaima valik

 

 

Muutuste ja innovatsiooni mõju

Inimestele, meeskondadele

Finantsmõju

Ülemineku 4 P-d

 

 

Meeskonnatöö korraldamine muutuste keerises

Meeskonna loomine

Erinevad koostöömeetodid – agiilsus meeskonnas

Protsesside parendamine – LEAN põhimõtted

 

 

6 soovitust muutuse edukaks elluviimiseks

 

 

 

KOOLITUSE VORM 

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (14 ak/h)

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

 

TREENER: 

Agu Remmelg