KAUGTÖÖ RAKENDAMINE PRAKTIKAS

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

  • teadvustanud enda jaoks kaugtöö mõiste ja erilisuse;
  • saanud paremini aru kaugtöö protsessist;
  • läbi arutanud ja analüüsinud raporteerimise vajalikkuse kaugtöös;
  • õppinud probleemide lahendamise tehnikaid kaugtöö puhul;
  • teinud läbi mitmeid erinevaid praktilisi harjutusi;
  • koostanud Isikliku ja meeskondliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks.

Koolituse programm

Koolituspäeva sisse elamine

Koolitaja ja osalejate tutvustus

Ülevaade koolituspäevast: teemad, eesmärgid, oodatavad tulemused ja koolitusmeetodid

 

Sissejuhatus teemasse

Juhtimiskultuuri ja mõttemallide muutmine

Juhi eeskuju ja muudatuste juhtimine (täiskasvanu õpib läbi kogemuse)

 

Leiame kaugtöö definitsiooni ja millised võiksid olla meie kokkulepped

Mis kaugtöö on (millal ja kus töötamine on kaugtöö)

Mis kaugtöö ei ole (millal ja kus töötamine ei ole kaugtöö)

Proportsioon/maht (kui suur hulk tööajast tehakse kaugelt ja kui palju mitte. On see valik või kohustus?)

Reeglid/kokkulepped (tööaeg, kättesaadavus, millistes kanalites). Mida tähendab usaldus (näiteks, kas kalendrid on avatud või mitte)

 

Mida kaugtööl tehakse (milliseid tööülesanded täidetakse)?

Milliseid töövahendeid selleks vaja on (arvuti, telefon, internet, kõrvaklapid, kõlarid, kaamera jne)?

Kas kaugelt saab teha kõike või ei (konfidentsiaalsed andmed, mahukad programmid jms). Tööandja vastutus/töötaja vastutus (töökoha ergonoomika, tööülesannete täitmise kohustus). Kas töötaja töövahendeid kasutada oskab?

Kelle poole pöörduda kui abi on vaja (midagi ei tööta)? Kuidas kaugelt abi saada?

 

Mis toimub kontoris kui osa inimesi on samal ajal kaugtööl

Koosolekuruumide/vahendite kasutamine. Kaugelt osalejatega arvestamine, nt kas kaamera on kohustuslik või ei? Kas, kuidas ja millal jagatakse ekraani?

 

Protsessid (kuidas tagada nö võrdsus, kui rakendub „kolleegivalve“)

Eesmärgistamine ja nende täitmise jälgimine

Tagasiside andmine/saamine

Kaugtöö kokkulepe (suuline/kirjalik)

 

Meie järgmised 3 sammu (prioriteetide järjekorras)

Kuidas alustada ja/või kuidas jätkata

 

Koolituspäeva lõpetamine

Koolitajapoolne lühikokkuvõtte

Vestlusring, kus iga osaleja saab võimaluse välja tuua: „Tegevus (tegevused), mida ma koolituselt endaga kaasa võtan ja rakendama hakkan“

Tunnistus, tagasisideankeet.

Koolituse läbiviimise meetodid

 

Koolitajapoolsed lühiloengud (ca 25 % päeva tegevuste mahust) suurema „pildi“ andmiseks, seoste loomiseks teooria ja tegelikkuse (igapäevaelu) vahele;

Praktilised tegevused (ca 75% päeva tegevustest), sh:

grupitööd ja arutelud; tegutsetakse hästi praktiliselt, koolitaja küsib väga palju küsimusi ja osalejad nuputavad vastuseid lähtudes teie vajadustest.

„elulised“ näited (koolitajalt, osalejatelt) ja nende põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine;

Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

 

 

Toimumise koht ja maksumus

 


Käesolevat koolitust viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

Treener

Kaija Teemägi