LÄBIRÄÄKIMISOSKUSED PRAKTIKAS

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 

  • mõistnud läbirääkimiste, kui suhtlemise ühe spetsiifilise valdkonna, seaduspärasusi;
  • õppinud määratlema oma huvisid ja eesmärke erinevates läbirääkimissituatsioonides;

 

 

  • arvestades konkreetseid olusid ja inimesi, jõudma maksimaalsete jätkusuutlike tulemusteni;
  • õppinud planeerima, ette valmistama ja läbi viima efektiivseid läbirääkimisi;

 

 

  • õppinud analüüsima enda käitumist ja olemist läbirääkimistel ja ära tundma oma arendamist vajavaid ja tugevaid külgi läbirääkimistel;
  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

Koolituse programm

Läbirääkimised kui suhtlemise erivorm

Suhtlemise erinevad stiilid ja nende iseloomustus

Enda suhtlemisstiili määramine ja analüüs

Läbirääkimiste olemus

Läbirääkimissituatsiooni tunnused

Eduka läbirääkijale iseloomulikud omadused ja oskused

Läbirääkimiste erinevad tüübid ja äraspidiste läbirääkimiste mõiste ja olemus

Läbirääkimiste erinevad strateegiad ja taktikad

Läbirääkimiste tehniline külg

Läbirääkimiste etapid ja nende iseloomustus

Eelarvamused läbirääkimistel ja kuidas nendega toime tulla

Signaaliseerimine, kui loomulik osa läbirääkimistest

Kultuurierinevused läbirääkimisel

Läbirääkimised delegatsioonide kaudu

Tüüpilised apsud ja prohmakad läbirääkimistel

Kehtestav suhtlemine kui parim viis jätkusuutliku tulemuse saavutamiseks

Kehtestava (ehk kindla) käitumise ja suhtlemise sisu

Partneri jätkusuutlikud mõjutamise võimalused

Oskus rääkida „partneri keeles“

Kehtestav kehakeel ja selle roll soovitud tulemuse saavutamisel

Kehtestava suhtlemise efektiivne kasutamine läbirääkimiste eriolukordades

Erinevad sotsiaalsed tüübid suhtlemisel ja kuidas seda saab kasutada partneri mõjutamisel

Põhitõed efektiivsest suhtlemisest

Kommunikatsiooni plokk-skeem ja järeldused sellest

Selge väljendusoskus ning erinevad suhtlemistasandid

Kuulamisoskuse sisu ja tähendus.

Aktiivne kuulamine kui eduka läbirääkija peamine tööriist

 

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks pärast koolitust

Koolituse vorm

Grupi suurus: 8 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 8 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

9,0 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

Treenerid

Ago Tiiman, Jüri Kriisemann, Mart Kallas, Mihkel Pärjamäe, Andrus Kuus