TULEMUSLIKU MEESKONNA MOODUSTAMINE

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse läbinud osaleja:

Teab, kuidas kujundada ja hoida tulemuslikke tööalaseid suhted.

Teab, kuidas moodustada meeskonda.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

 • Töösuhete formaalne ja mitteformaalne olemus.
 • Avatud suhtluse ja inimeste informeerimise olulisus tulemuslike töösuhete loomisel.
 • Mis on meeskonna jaoks sisemised ja välised kontaktid, nende ulatus.

 

 • Erinevad inimtüübid ja selle mõju suhete kujundamisel.
 • Organisatsioonikultuuride erinevused, nende mõju tööalaste suhete kujundamisele.
 • Töökeskkonnale kohased sotsiaalsed oskused.
 • Käitumised, mis arendavad, kindlustavad ja hävitavad usalduse töökohal.

 

 • Konfidentsiaalsuse hoidmise tähtsus töökohal.
 • Grupile ja meeskonnale omased omadused – erinevused, näited töökohal.

 

 • Tuckman’i teooria gruppide moodustamisest.
 • Kuidas määratleda meeskonna rolle (nagu Belbin), nende kasutamine ja mõju juhtidele?
 • Tasakaalustatud meeskonna loomine eesmärkide saavutamiseks.

 

 

 

KOOLITUSE VORM 

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 1 päev (7 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

 

TREENER: 

Jüri Kriisemann

Jüri Kriisemann Invicta