PRAKTILINE PROJEKTIJUHTIMINE

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena on osaleja:

  • saanud hea ülevaate projektijuhtimise põhimõtetest;
  • võrrelnud projektijuhtimise teooriat oma igapäevatööga; 
  • õppinud meeskonda looma, juhtima ja motiveerima;
  • õppinud projekti riskide määratlemist ja maandamist;
  • parandanud oma  võimekust juhtida projekte efektiivsemalt; 
  • teadlikum, kuidas hinnata projekti tulemuslikkust ja säilitada saadud kogemusi järgnevate projektide läbiviimiseks;
  • koostanud Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks.

Koolituse programm

Sissejuhatus projektijuhtimisse

Mis on projekt?

Defineerime projekti mõiste

Mille poolest on projekt eriline ja mille poolest erineb see protsessist? 

Projekti etapid

Projektiga seotud isikud ja rühmad

Projekti edutegurid

Projekti tasakaalustamine

Projekti tüübid

Projekti käivitamine 

Probleemi määratlemine

Probleemi analüüs

Alternatiivsete lahenduste leidmine

Teostatavuse analüüs

Lähteülesande kirjutamine

Peamised ohus projekti käivitamise etapis

Projekti planeerimine 

Projekti liigendamine

Ressursside planeerimine (inimeste, kvaliteedi, aja, vahendite, dokumentatsiooni, kontrolli ja raha vajaduse määratlemine)

Riskide määratlemine ja maandamine

Projekti esitamine ja lugemine (loendi, Gantti graafiku, PERTi graafiku või võrkplaneerimise kaudu)

Vahe-eesmärkide ja kriitilise tee olemus ning tähtsus

Projektimeeskonna loomine, motiveerimine ja juhtimine 

Meeskonnaliikmete valimine

Meeskonna loomine

Meeskonna motiveerimine

Meeskonna juhtimine ja liidriksolek 

 

Kommunikatsioon 

Kommunikatsiooni olemus ja projekti kommunikatsiooni plaan

Koosolekud. Kuidas neid tulemuslikult läbi viia?

Aruanded, memod, presentatsioonid

Suhtlemine inimestega

 

Projekti realiseerimine ja kontroll 

Planeeritu elluviimine

Saavutatu võrdlemine eesmärkidega

Millal viia sisse muutusi?

 

Projekti lõpetamine ja väljumine

Tegevuste lõpetamine

Võetud kohustuste täitmine

Eesmärgi ja tulemuse võrdlemine

Projektiga kaasnevate dokumentide vormistamine

Meeskonnaliikmete ja koostööpartnerite tänamine

Kogemuste talletamine järgmiste projektide jaoks

Kokkuvõte

Isiklike Arengu- ja tegevusplaanide koostamine

 

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 1-2 päeva

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

 

Jätkukoolitused (soovitame)