PRAKTILISED ANALÜÜSIOSKUSED

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab analüüsi olemust ja teab, milline on analüüsiprotsess;
  • oskab analüüsi planeerida ja eesmärke seada;
  • teab peamisi andmeanalüüsi meetodeid, nende eeliseid ja puudusi;
  • oskab põhjendada muutuste vajadust ja võrrelda alternatiivseid lahendusi;
  • oskab järeldusi teha ja mõistab ettepanekute rolli;
  • oskab analüüsi tulemusi arusaadavalt ja kasutajasõbralikult esitada.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Treeningu tutvustus

Treeningu eesmärkide seadmine

Analüüsi ja selle tulemuste roll igapäevases juhtimises

Erinevused era- ja avaliku sektori kasutusvaldkondadest.

Nn. „numbritega juhtimise“ head ja vead. Mis juhtub kui mõõdikust saab eesmärk omaette?

Kes peavad mõõdikutega tegelema?

Kuidas siduda mõõdikuid töötulemuste ja tulemusjuhtimisega? Mida soovivad näha juhid, mida töötajad?

Analüüsimeetodid

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs.

Teaduslikud meetodid, piirväärtused, põhiviga, määramatused, eksed, teaduslike andmete fundamentaalsus.

Analüüsi kasutusalad – ärivajadused, finantsilised, statistilised.

Induktsioon ja deduktsioon.

Arendusprotsesside analüüs

Analüüsiprotsess tarkvaraarenduses. Nn. „targa tegija“ probleem

Järeldused 1 ja 2.

Harjutus

Vaatame erinevate infosüsteemide juhtimisalast informatsiooni ja proovime teha järeldusi.

Jira töödejuhtimine, Telia mõõdikud, Limesurvey raportid.

Näited andmete visualiseerimisest

Vaatame mõningaid näiteid asjadest, mida ei peaks tegema.

Praktiliste probleemide arutelu

Igapäevatöös esinevad praktilised analüütikaga seonduvad probleemid.

Millised on võimalikud lahendused ja tööriistad?

Töökoormuse hindamine

Töökoormuse hindamise meetodid, standardiseerimine, Toggl, Jira, MS Project.

Tegevuste mõõtmine ja selle tulemus, vastuseisud, kommunikatsioon.

Juhi tööriistad

Tutvume erinevate analüütikavahenditega: PowerBI, Excel, Jira, MindMap, andmelaod, big data, riigi infosüsteemid. Mida, kus kasutada?

Andmete visualiseerimine

Kuidas erinevad graafikud ja joonised sama informatsiooni erinevalt edastavad.

Kokkuvõte

Treeneri kokkuvõtted

Isikliku Tegevusplaani koostamine

Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (16 ak/h)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Tegevusplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Tegevusplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Soovitusindeks

8,07 (10-palli süsteemis)

Osalejate tagasiside

Oli kasulik praktiline kogemus; Väga huvipakkuv ja mõtlemist andev koolitus; Treener oskas teha teema huvitavaks, tuues häid näiteid enda praktikast; Kuna teema puudutas minu valdkonda eriti palju ja koolitaja oli osav seda ette kandma, siis oli koolitus väga hea; Väga huvitava taustaga ja äärmiselt intelligentne koolitaja; Selle koolitaja koolitusi soovin iga kell!

Treener