PROBLEEMIDE LAHENDAMINE JA OTSUSTAMINE

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada spetsiaalseid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös efektiivsemalt probleeme tuvastada ja lahendada.

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
  • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
  • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
  • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
  • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus. Mis on probleem?

Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.

Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?

Miks probleemid tekivad?

Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:

Sisemised tegurid

Välised tegurid

Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele

 

Probleemi „lahtimuukimine“

Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?

Probleemide tuvastamise etapid.

Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.

Praktiline tööriist juhile: 6WH

 

Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine

Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise

Faktid vs arvamused – milline info on oluline?

Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus

Info töötlemine ja tõlgendamine.

Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt

Millal, mida ja kuidas kasutada?

 

Probleemile lahenduste leidmine

Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?

Võimalikud takistused probleemi lahendamisel

Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?

Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.

Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

 

Otsustamine

Kuidas inimesed otsuseid teevad?

Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.

Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine

Parima valiku osas otsuse tegemine

Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?

Valikukriteeriumid ja -meetodid

Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?

 

Otsuste elluviimine

Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine

Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?

Inimeste informeerimine

Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan

Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid

Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?

 

Kokkuvõte

Tagasisideankeedid, tunnistused

 

 

 

KOOLITUSE VORM 

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (14 ak/h)

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

 

TREENER: 

Ago Tiiman