SISEKOOLITAJATE KOOLITUS, 1 OSA

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena:

 

  • tead, milline on tõhus koolitus;
  • tead, millist rolli täidab koolitaja ning kuidas olla tulemuslik koolitaja;
  • tead, kuidas koolitust ette valmistada;

 

 

  • oskad valida koolituse metoodika lähtuvalt eesmärkidest;
  • oled harjutanud ja saanud tagasisidet;
  • oled koostanud Isikliku Arenguplaani.

Koolituse programm

Koolitaja kui majakas laevale

Milline on sisekoolitaja roll ja millised ootused on talle omistatud erinevate osapoolte poolt.

Tulemusliku koolitaja kompetentsid.

Koolitaja enda väärtused ja hoiakud kui edu pant.

Täiskasvanu ja õppur – kuidas täiskasvanu õpib?

Millest sõltub täiskasvanud õppija motivatsioon ning millisel viisil neid innustada?

Praktilised tööriistad sisekoolitaja tööriistakohvris.

Kurss laevale- kuidas määrata?
Koolitusvajaduste väljaselgitamine – kellest lähtudes ja kuidas?
Koolitusprogrammi (arenguprogrammi) koostamine. Mis on oluline?
Vajadustest lähtuv koolituse eesmärgistamine. Mida pidada silmas ja kuidas seda praktikas teha?
Kuidas koostada programmi, mis täidab eesmärgi ja tagab parima tulemuse.
Koolitusmeetodid. Millised meetodid valida, et eesmärk saaks täidetud.

Koolitaja meistriklass- “eraldame terad sõkaldest” 

Selge ja teadlik kõne

Selge eneseväljenduse põhitõed ning sõnumi teadlik konstrueerimine ja edastamine.

Sõnumi saatmise tõrked ja sellega kaasnev „müra“. Kuidas kontrollida, et saadetud sõnum on  kätte saadud ja õigesti mõistetud?

Praktiseerime, kuidas sõnumit edastada selgelt ja lihtsalt.

Koolitaja kriitiline oskus – kohalolek. Mida see tähendab ja kuidas seda teha?

Veenev esinemine kui inimese tõhus tööriist
Mõjuvõimsa esineja kompetentsid – enda tugevuste ja nõrkuste kaardistamine.
Esinemise põhitõed. Millal algab esinemine ning millest koosneb esitlus?
Kuidas tajub esinejat/kõnelejat auditoorium ning kuidas köita kuulajate tähelepanu. Milliseid tehnilisi lahendusi kasutada ja kuidas neile tõhusust lisada.
Hääle ja kehakeele mõju sõnumile. Pauside ja vaikuse olulisus ning mõju lisamine olulisele infole.
Kuidas esinemist teatraalselt vürtsitada, kuid mitte „üle mängida“. Milliseid rolle esinejad kasutavad ja kas nendest on abi?
Esinemisega kaasnevad hirmud ja ärevus. 5-sammuline tehnika ärevusega toimetulekuks.

Video-(mini) treening
Praktiseerime õpitut. Videoharjutused koos tagasiside andmise ja analüüsiga.
Iga osaleja viib läbi lühikese enesetutvustuse (või lõigu oma koolitusest), mille käigus saab ta kasutada kõiki, koolituse raames omandatud oskusi. Esinemisele järgneb analüüs ning tagasiside, mille käigus saab osaleja mh. ka ise enda tugevusi ja arengukohti hinnata, endale arengueesmärgid seada.

Koolituse kokkuvõte
Tagasisidering: Mida kasulikku teada sain ja õppisin. Isikliku Arenguplaani täiendamine.
Tagasisideankeedid, tunnistused. Lõpp

Koolituse vorm

Grupi suurus: 8 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 8 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed harjutused ja ülesanded, arutelud, mängulised tegevused, videotreening koos tagasiside ja analüüsiga, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid ja pärast koolitust personaalsete esinemiste salvestused. 

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Lilian Saage

 

Müügikoolitus