SISEKOOLITAJA PRAKTIKUM, 2. OSA

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena osalejad:

 

  • teavad, kuidas inimesed õpivad kõige efektiivsemalt:
  • teavad, millised on kaasaegsed koolitusmeetodid;
  • on analüüsinud iseennast sisekoolitajana;

 

 

  • teavad, kuidas võita ja hoida koolitatavate tähelepanu;
  • on leidnud praktilisi võtteid koolituse muutmiseks efektiivsemaks;
  • on koostanud endale Isikliku Arenguplaani.

Koolituse programm

Sissejuhatus
Treeningu eesmärgid ja ülesehitus. Tutvumine, soojendusharjutus.

Arengustiil – kuidas inimesed õpivad
Kuidas inimesed erinevad õppeprotsessis – räägime, mida uut tänapäeval teatakse inimeste õppimisest.
Kuidas õppimise erinevusi kasutada koolituste ette valmistamisel ja läbiviimisel?
Iseseisev töö: Arengustiilide küsimustik, eneseanalüüs.
Järeldused individuaalselt ja meeskonnana.

Koolitusmeetodite areng maailmas viimase 10 aasta jooksul
Arutelu: Aktiivsed ja mitteaktiivsed õppemeetodid.
Aktiivõppe meetodite kasutamise põhimõtted.

Hea koolitus kaasajal
Mis teeb tänapäevase koolituse efektiivsemaks kui kunagi varem?
Grupitööd: Milline on hea koolitus arvestades muutustega?
Arutelu, kokkuvõte. Lepime kokku hea koolituse tunnused ja põhimõtted, mis annab võimaluse hiljem analüüsida läbiviidavaid harjutusi.

Koolituse ettevalmistamine
Koolituse eesmärgistamine ja selle olulisus.
Koolitatavate motivatsiooni kujundamine.
Konsultatsiooniharjutus: Eesmärkide formuleerimine.

Trendid inimeste arendamise valdkonnas.

Kiirendatud õppe põhimõtted ja võtted

SAVI – metoodika.
Kiirendatud õppe võtted.

Kaasaegsed koolitusmeetodid
Esinemise muutmine aktiivsemaks – 10 võimalust.
Osalejate kaasamine esinemisel – 10 võimalust.
Osalejate läbiviidavad esinemised – 10 võimalust.
Õppemeetodite varieerumine koolituse kestel.
Gruppides: Kiirendatud õppe võimaluste demonstreerimine.
Töötame välja võimalusi erinevate meetodite kasutamiseks praktikas.

Õppematerjalide koostamine
Visuaalsete vahendite kasutamine ja loovus.
Pabertahvli kasutamine.
Power-Point ja Prezi.

Koolituse alustamine ja lõpetamine
Koolituse alustamise harjutus.

Tagasisidestamine koolituse käigus
Tagasiside olulisus ja kasutamise võimalused.

Võimalikud eksimused ja takistused koolitusel, nende märkamine ja vältimine
Keerulised situatsioonid ja nendega hakkamasaamine.
Keerulised osalejad – nende põhitüübid ja strateegiad nendega toimetulekuks.

Kokkuvõte Isiklikest Arenguplaanidest
Kokkuvõte, lõpetamine.

Koolituse vorm

Grupi suurus: 8-10 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele. 
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Mihkel Pärjamäe

 

mihkel-vaike