SUHTLEMISE MEISTRIKLASS- OTSE ÜTLEMINE

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena:

 

  • märkab, et kõik inimesed on erinevad;
  • näeb, et kuulamine teeb imesid;

 

 

 

  • suhtleb selgelt ja arusaadavalt;
  • on teadlik suhtlemist parandavatest teguritest.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Suhtlemise olemus ja vajalikkus 
Erinevad suhtlemissituatsioonid
Suhtlemist takistavad barjäärid

Seejärel tutvume nelja erineva modaalsusega
Üks maitseb kätega,

teine kuulab silmadega,

kolmas vaatab kõrvadega
ja neljas näeb ninaga.

Kontakti loomisel võtame appi

Silmad ja sõnad
Mida saab välja lugeda teise inimese silmade liikumisest
Sõnad, mis räägivad inimese eest

Pöörame tähelepanu ka NLP mudeli tutvustamisele

Suhtlemisfiltrid
Sõnumi käsitlemise kolm teed

Eraldi õpime

Kuulama
Küsima
Vaikima

Selle kõige tulemusena suudame paremini ennast

Kehtestada
Valitseda
Kindlana tunda

Koolituse kokkuvõte

Isikliku Tegevusplaani koostamine

Koolituse vorm

Grupi suurus: 9-12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (09.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

  • • 80% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd kolmestes rühmades kolmes erinevas rollis – sõnumitooja, sõnumi vastuvõtja ja vaatleja- , individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, küsimustik arengustiilide analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine.
    • 20% lühikesed teooriate tutvustamised koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
    Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Treener

Jüri Kriisemann