TULEMUSLIK TELEFONIMÜÜK

 

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena:

 

  • õppinud kasutama spetsiifilisi telefonisuhtlemise tehnikaid;
  • harjutanud klientidega kontaktivõtmist ja nende vajaduste väljaselgitamist telefoni teel;

 

 

  • õppinud professionaalselt esitlema tooteid/ teenuseid ja selgitama kliendile nende eeliseid;
  • õppinud toime tulema müügivastupanuga;

 

 

  • õppinud, kuidas saavutada tulemuslikke kokkuleppeid;
  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitud oskuste praktikasse juurutamiseks.

Koolituse programm

Sissejuhatus

Programmi tutvustus ning eesmärgid

Telefonimüügi olemus ja eelised

Milline peab olema  professionaalne telefonimüüja?

Suhtlemisoskuse komponendid

Spetsiifilised telefonisuhtlemise tehnikad

Verbaalsed

Vokaalsed

Müüja rollid

Saadik

Konsultant

Veenja

Kontakti loomine

Eelmüügi tähtsus

Potentsiaalse kliendi määratlemine

Kuidas jõuda otsustajani?

Kliendi vajaduste väljaselgitamine

Küsimuste kasutamine

Kuulamisoskus

Kliendiga kontakti loomine ja vajaduste selgitamine

Müügivastupanu ennetamine

SPIN-tehnika kasutamine müügiprotsessis

Situatsiooniküsimused, probleemküsimused, kaasnevate asjaolude küsimused, eeliste küsimused

Müügivastupanu käsitlemine

Vastupanu põhjuse määratlemine

Käsitlemise tehnikad

Toimetulek müügivastupanuga

Toote/teenuse pakkumine lähtudes kliendi vajadustest

Eeliste müümine

Efektiivne toote/teenuse pakkumine

Kliendi  pretensioonid

Mida peab tegema  ja mida ei või teha?

Kaebuste “ümberpööramine” müügiks

Telefonimüügisüsteemi ülesehitamine

Kokkuvõtted

Isikliku Arenguplaani koostamine

Koolituse vorm

Grupi suurus: 10 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolituse läbiviimise meetodid

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: arutelud, grupitööd, harjutused, rollimängud, audiolindistused ja Isikliku Arenguplaani koostamine. Iga praktiline tegevus lõpeb tagasiside andmise ja analüüsiga. 
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja praktiliste näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Toimumise koht ja maksumus

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus 

Jätkukoolituse soovitused:

Treener

Lilian Saage

 

Müügikoolitus