Tulemusliku meeskonna moodustamine

Treener: Jüri Kriisemann

 • Töösuhete formaalne ja mitteformaalne olemus.
 • Avatud suhtluse ja inimeste informeerimise olulisus tulemuslike töösuhete loomisel.
 • Mis on meeskonna jaoks sisemised ja välised kontaktid, nende ulatus.
 • Erinevad inimtüübid ja selle mõju suhete kujundamisel.
 • Organisatsioonikultuuride erinevused, nende mõju tööalaste suhete kujundamisele.
 • Töökeskkonnale kohased sotsiaalsed oskused.
 • Käitumised, mis arendavad, kindlustavad ja hävitavad usalduse töökohal.
 • Konfidentsiaalsuse hoidmise tähtsus töökohal.
 • Grupile ja meeskonnale omased omadused – erinevused, näited töökohal.
 • Tuckmani teooria gruppide moodustamisest.
 • Kuidas määratleda meeskonna rolle (nagu Belbin), nende kasutamine ja mõju juhtidele?
 • Tasakaalustatud meeskonna loomine eesmärkide saavutamiseks.

Probleemide lahendamine ja otsustamine

Treener: Urmo Vallner

 • Probleemide tunnistamise, defineerimise, uurimise ja analüüsimise viisid.
 • Eesmärkide seadmine probleemide lahendamiseks.
 • Ajurünnakud, probleemide lahendamise ja loomingulise mõtlemise tehnikad.
 • Andmete ja informatsiooni vahelised erinevused.
 • Kuidas arvutada ja kasutada lihtsaid keskmisi ja statistika baaskokkuvõtteid?
 • Kuidas koostada ja kasutada grupeeritud andmeid ja tabeleid?
 • Graafikute ja diagrammide tõlgendamine.
 • Kvalitatiivse informatsiooni indekseerimise, viitamise ja struktureerimise meetodid.
 • Kuidas hinnata võimalusi?
 • Piisava ja asjakohase informatsiooni tähtsus tulemusliku otsustamise protsessis.
 • Kuidas kindlaks teha, milline informatsioon on asjakohane spetsiifilise otsuse tegemiseks?
 • Otsustamise tehnikad.
 • Lihtsate planeerimistehnikate kasutamine – tegevuskavad, Gantt’i graafikud.
 • Juhtumi tulemuslik esitlemine –lisaks arvamusele faktide ja tõendite esitamine.
 • Seire ja analüüsi tehnikad probleemide lahendamise tulemuste hindamiseks.

Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

Treener: Andrus Kuus

 • Muudatuste kasu. Mis juhtub, kui muudatusi ei toimu.
 • Muudatuste roll organisatsiooni ellujäämiseks ja õitsengu ajal.
 • Loovuse ja innovatsiooni kontseptsioonid, nende olulisus organisatsiooni edule ja muudatuste juhtimisele.
 • Barjäärid Muudatuste ja innovatsiooni toimumiseks – kuidas neid määratleda. Muud raskused muudatuste elluviimisel.
 • Barjääride ja raskuste ületamise võtted.
 • Meetodid innovatsiooni ja muudatuse edenemise seireks ja kontrolliks, sealhulgas Gantti graafikute kasutamine ja võrgustiku planeerimine.
 • Väsimus muudatustest ja selle kahjulikud mõjud.
 • Ressursside ja tegevuste organiseerimise ja koordineerimise viisid, et saavutada kavandatud innovatsiooni ja muudatusi.
 • Innovatsiooni ja muudatuste otsesed ja kaudsed aspektid, inimlikud ja finantsilised mõjud teistele inimestele, osakondadele ja organisatsioonidele.

Eestvedamine (9. oktoober)

Treener: Lilian Saage

 • Eestvedamisele iseloomulikud omadused.
 • Liider – tema roll ja vastutus.
 • Eestvedamise ja juhtimise erinevused ja sarnasused, nende mõlema vajalikkus.
 • Erinevad eestvedamise mudelid ja nende olulisus tulemuslikkusele, organisatsioonikultuurile ja suhetele.
 • Eestvedamisele omane käitumine ja jõuallikad.
 • Isikliku eestvedamise stiili ja käitumise valik ning arendamine .
 • Usalduse ja austuse roll tulemuslikus meeskonna juhtimises.
 • Teadmiste ja oskuste rakendamise võime arendamine praktika ja simulatsiooni abil.

Vaata programmi tutvustust SIIT.

Vaata webinare SIIT.

Registreeru programmi:

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon