Kvalifikatsioonikoolitus eestvedamises ja juhtimises

Algastme tunnistus 3. tase, mis on akrediteeritud Institute of Leadership and Management (ILM) poolt

Invicta pakub koostöös ST*R Learning Ltdiga ILM-i poolt akrediteeritud kvalifikatsioonikoolitusi juhtidele, mille läbinutele väljastab ILM tunnistuse. Koolitusprogrammide loojaks on ST*R Learning, kes on väljastanud Invictale litsentsi nende läbiviimiseks. Koolitajateks on Invicta treenerid, kes on eelnevalt läbinud ILM-i poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

 

Meie pakutud programm vastab rahvusvaheliste kutsestandarditele ja sellele rakendatakse sõltumatut hindamissüsteemi. Koolitusel on kindel väärtus kandideerides rahvusvahelistes organisatsioonides juhtivatele ametikohtadele.

 

Juhtide kvalifikatsioone väljastab ILM 4-l erineval tasemel: baasoskused uutele juhtidele (2. tase), juhtimise põhioskused (3. tase), keskastme juhtide (5. tase) ja tippjuhtide (7. tase) oskused. Invicta alustab koolitusprogrammide läbiviimist juhi põhioskustest.  

 

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on juhi vastutus, kuid kes ei ole osalenud pikaajalistes juhtimisalastes programmides ja huvituvad tõsiselt oma oskuste arendamisest (näiteks on läbinud Invicta koolituse Sissejuhatus juhtimisse või mõne muu analoogse koolituse).

Selle taseme koolitus aitab meeskonnajuhtidel areneda järgmisele tasemele ja kõiki teisi juhte, kellel on vaja inimesi juhtida läbi organisatsiooni muudatuste ja arengu.

 

Kasu inimesele

 • Omandad juhtimise võtmeoskusi, mida saad rakendada enda rollis juhina
 • Lood oma eestvedamise võimekuse, et motiveerida ja kaasata meeskonda ja juhtida enesekindlalt suhteid
 • Arendad juhtimise ja eestvedamise oskusi, kasutades oma teadmisi, väärtusi ja motivatsiooni.

 

Kasu organisatsioonile

 • Tulemuslikud ja enesekindlad esmatasandijuhid
 • Paremad suhted ja kommunikatsioon meeskondades
 • Tõendatud oskused – koolituse praktilistes töödes näitavad osalejad, kuidas nad omandatus oskusi rakendavad organisatsioonis, kus nad töötavad

Programm

Invicta pakub programmi, mille kestus on 5 päeva ning  koosneb järgmistest moodulitest:

 

Moodulite vahele jäävad hinnatavad kodutööd. Lisaks on osalejal võimalik küsida nõu ja leppida kokku personaalseid kohtumisi väljaõppinud praktikust treeneriga.

  Kuupäevad

Teemad

Kellaajad Kestus Iseseisva töö
tähtaeg
Päev 1 Veebruar Sissejuhatus ja registreerimine   1,5 h  
Päev 1 13. märts Eestvedamine 10.00 – 17.15 1 päev märts 
Päev 2 3. aprill Tulemusliku meeskonna moodustamine 10.00 – 17.15 1 päev aprill
Päev 3 24. aprill Probleemide lahendamine ja otsustamine 1.osa 10.00 – 17.15 1 päev aprill
Päev 4 14. mai Probleemide lahendamine ja otsustamine 2.osa
Innovatsioon ja muutused organisatsioonis 1. osa
10.00 – 17.15 0,5 päeva 0,5 päeva mai
Päev 5 12. juuni Innovatsioon ja muutused organisatsioonis 2.osa 10.00 – 17.15 1 päev juuni

Treenerid

Programmi viivad läbi Invicta treenerid, kes on läbinud“Master Trainer Certificate Workshop” koolituse, mis on tunnustatud ILM-i poolt ja heaks kiidetud ILM-i kvalifikatsioonikoolituste treenerina.

 

Programmi treeneriteks on Urmo Vallner, Lilian Saage, Erkki Susi, Jüri Kriisemann ja Andrus Kuus.

Hindamine

Esimese hindamise viib läbi FCG Invicta OÜ treener. Lõplik hindamine toimub välishindaja poolt (ILM), kes kinnitab või tühistab hindamise. Iga teema puhul kulub iseseisvasse töösse panustamiseks 2-4 tundi. Eraldi eksameid ei ole. Iga mooduli osas tuleb saavutada 50 % punktidest. Ebaõnnestumise korral on võimalik sooritust korrata üks kord. Korduval ebaõnnestumisel tuleb programmi korrata.

Programmi lõpetanu saab algastme tunnistuse. Selle saamiseks tuleb osaleda sissejuhatavas sessioonis, moodulites ja sooritada nõutud iseseisvad tööd, mida hinnatakse ja millele antakse tagasisidet.

 

Teadmiste hindamiseks rakendatakse ühte järgmistest viisidest: ülevaated, lühivastustega küsimustikud töötoa lõpus, tööpõhised ülesanded, päevik praktilise rakendamise kohta, õppimise logiraamat, ettekanded, isiklikud arengukavad, konsultatsiooni raportid. Käesoleva programmi moodulites on valdavaks tööpõhised ülesanded, kus omandatud teoreetiline osale tuleb leida praktiline rakendus oma organisatsioonis. Sellise töö mahuks on 800-1500 sõna.

Koolituse hindamine on integreeritud programmi sisse ja koos koolituse täpse kavaga informeeritakse täpsetest praktiliste ülesannete esitamise tähtaegadest. Iga praktilise ülesande andmisel teavitatakse selle ülesande hindamise tingimustest (eesmärk, hindamise kriteeriumid, õpiväljundid, mida hinnatakse, esitamise tähtaeg). Täpsema info saab inimene koolituse moodulis.

 

Võimalik on saada kolm tulemust:

 • Sooritatud
 • Ebaõnnestunud
 • Ei lõpetanud

 

Iga mooduli praktilise ülesande tegemisel tuleb punktide summaks saada 50 % maksimumpunktide summast. Kõik praktilised tööd tuleb esitada inglise keeles.

Tööde esitamisel tuleb lähtuda korrektsest tekstitöötluse põhimõtetest.

 

Programmi tase vastab Ühendkuningriikide kutsestandardite süsteemis 3. tasemele (EL-i tase 4), mis vastab akadeemiliste standardite osas ülikooli sisseastumise tasemele.

 

ILM-i juhtimise kvalifikatsioonide raames on võimalik õppimiseks valida erinevaid õppimise mahte:

 • Algastme tunnistus (1-2 AP)– 4-5 päeva õpet + samas mahus iseseisvat tööd.
 • Keskastme tunnistus (13-36 AP)– 10-12 päeva õpet+ samas mahus iseseisvat tööd.
 • Diplom (27 või enam AP)– 20-24 päeva õpet klassiruumis + sama palju iseseisvat tööd.

 

Üks ainepunkt eeldab 10 tundi õppetööd.

Tuginedes koostööpartneri ja Invicta senisele kogemusele, pakume programmi mahus, mis vastab algastme tunnistusele (Award).

 

Kogu programmi maksumus: 1780 EUR + km